Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCRAP-SHOP

Artikel 1 - Definities

Aan de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis
toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden:
Artikel: een bepaling van deze Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van scrap XL.
Scrap: scrap XL, een eenmanszaak gevestigd te (3032 CK) Rotterdam, aan de Zomerhofstraat 71
Klant: de wederpartij of potentiële wederpartij van scrap XL.
Overeenkomst: iedere ingevolge Artikel 3.4 tussen Scrap en de Klant gesloten overeenkomst tot koop en levering van één of
meer Zaken en/of, al naar gelang het geval, voor het verrichten van één of meer van de Diensten.
Diensten: alle door Scrap krachtens de Overeenkomst te verrichten of verrichte diensten, waaronder het geven van workshops,
het organiseren van knutselactiviteiten voor kinderverjaardagen of volwassenenactiviteiten etc. al dan niet tijdens
evenementen.
Zaken: alle scrap materialen, dat wil zeggen gerecyclede of hergebruikte materialen die uitsluitend voor knutsel- en
creatieve doeleinden dienen te worden gebruikt, en eventuele overige roerende zaken die door Scrap aan de Klant worden
verkocht en geleverd en/of, al naar gelang het geval, ten behoeve van de Diensten ter beschikking worden gesteld.
 

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de handgewezen.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Scrap als verlener van Diensten en/of verkoper en leverancier van de Zaken optreedt.
2.3 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk, door een door Scrap en de Klant ondertekende, Overeenkomst worden afgeweken.
2.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail, EDI, internet of ander elektronisch medium.
 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Scrap, daaronder begrepen prijsaanbiedingen zoals opgenomen in de prijslijst van Scrap, zijn vrijblijvend.
3.2 Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale (arbeids-) omstandigheden en gedurende normale werktijden. Indien de uitvoering niet onder normale (arbeids)omstandigheden en/of gedurende normale werktijden geschiedt, is de Klant gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan Scrap te vergoeden.
3.3 Scrap is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de Klant af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3.4 Een overeenkomst tussen Scrap en de Klant komt tot stand zodra Scrap de opdracht van de Klant schriftelijk aanvaardt, of een begin met de uitvoering daarvan maakt (de “Overeenkomst”). Scrap zal in haar opdrachtbevestiging telkens de overeengekomen hoeveelheid Zaken, de prijs van de Zaken en/of, al naar gelang het geval de overeengekomen Diensten omschrijven en de prijs van de Diensten vermelden.
3.5 De Klant doet hierbij afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 

Artikel 4 – Aflevering en Levertijden

4.1 Aflevering van de Zaken en/of Diensten geschiedt Duty Delivery Unpaid (INCOTERMS 2000), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De door Scrap opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Scrap zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen, of conform de in Artikel 4.3 bepaalde, uitgestelde leveringstermijn en haar daarbij een redelijke termijn van in elk geval 1 (één) kalendermaand voor de nakoming is gegund, die onbenut is verstreken.
4.3 Indien Scrap de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal Scrap de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, zonder tot enige vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn. In zodanig geval mag de Klant de Overeenkomst niet ontbinden.
4.4 Scrap is gerechtigd om de door haar te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.
4.5 Scrap is niet verplicht om bij de Klant navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de Zaken of de redenen waarom de Zaken van Scrap worden gekocht. De Klant wordt geacht bekend te zijn met het feit dat de Zaken uitsluitend voor knutsel- en creatieve doeleinden mogen worden gebruikt. De Zaken zijn niet bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet door de Klant worden doorverkocht.
4.6 Restanten dan wel overgebleven hoeveelheden van door de Klant afgenomen en betaalde Zaken kunnen in overleg met Scrap door Scrap worden teruggenomen zonder dat terugbetaling van (een gedeelte van) de koopprijs plaatsvindt.
 

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle door Scrap opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering Duty Delivery Unpaid (INCOTERMS 2000), exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De prijs voor de organisatie van knutselactiviteiten voor kinderverjaardagen is altijd inclusief BTW.
5.2 Scrap is gerechtigd om wijzigingen in prijsbepalende factoren betreffende de Overeenkomst, zoals ondermeer prijzen van (grond)stoffen, energieprijzen, arbeidskosten, verzekeringen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen die zich binnen 3 (drie) kalendermaanden na het sluiten van de Overeenkomst voordoen, aan de Klant door te berekenen. Scrap mag te allen tijde de prijzen aanpassen indien een dwingendrechtelijke of prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
5.3 Tenzij anders is overeengekomen, zal Scrap de op het moment van tot stand komen van de Overeenkomst geldende prijzen, zoals opgenomen in de prijslijst van Scrap, en/of prijsbepalende factoren bij de Klant in rekening brengen.
 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling door de Klant dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden.
6.2 Betaling door de Klant dient uitsluitend te geschieden in Euro en geschiedt zonder verrekening, korting of opschorting.
6.3 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheidsrechten daaronder begrepen, komen voor rekening van de Klant.
6.4 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Klant, onverminderd de overige rechten van Scrap en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.
6.5 Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die Scrap redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming van de Klant, zijn voor rekening van de Klant.
6.6 Betalingen van de Klant strekken primair ter voldoening van de in Artikel 6.5 bedoelde verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat Scrap aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de Klant ter zake.
 

Artikel 7 – Zekerheidstelling

Indien er naar het oordeel van Scrap gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen jegens Scrap niet
behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Klant verplicht om, op eerste verzoek van Scrap, terstond genoegzame, in de door Scrap gewenste
vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)-verplichtingen of de gestelde zekerheid te vervangen of aan te
vullen. Indien de Klant binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidstelling geen gevolg daaraan geeft,
treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.
 

Artikel 8 – Inspanningsverplichtingen

8.1 Scrap zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de door haar geleverde of te leveren en/of ter beschikking gestelde of ter beschikking te stellen Zaken (a) schoon zijn en (b) geschikt zijn om voor knutsel- en creatieve doeleinden te worden gebruikt.
8.2 Scrap zal zich inspannen de door haar te verrichten Diensten naar beste kunnen en met inachtneming van de door haar als opdrachtnemer te betrachten zorgvuldigheid te verrichten.
8.3 Scrap geeft geen garanties ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren Zaken en/of door haar verrichte of te verrichten Diensten.
 

Artikel 9 – Klachten

9.1 Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot een door Scrap geleverde Zaak en deze door Scrap gegrond wordt bevonden, is Scrap slechts gehouden, zulks ter keuze van Scrap, tot: (a) vervanging van de desbetreffende Zaak, (b) de Klant een prijsvermindering aan te bieden of (c) terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs voor deze Zaak. Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot een door Scrap verrichte Dienst die bestaat uit het organiseren van een workshop, kinderverjaardag of volwassenenactiviteit en deze door Scrap gegrond wordt bevonden, is Scrap slechts gehouden, zulks ter keuze van Scrap, om: (a) de desbetreffende Dienst opnieuw en kosteloos te verrichten op een met de Klant overeen te komen datum, (b) de Klant een prijsvermindering aan te bieden, of (c) de door de Klant betaalde prijs voor deze Dienst aan de Klant terug te betalen.
9.2 Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot een door Scrap geleverde Zaak en/of een door Scrap verrichte Dienst, is de Klant gehouden om Scrap onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. De Klant kan Scrap niet meer aansprakelijk houden, indien de Klant bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) kalenderdagen na aflevering van de desbetreffende Zaak dan wel binnen 7 (zeven) kalenderdagen na het verrichten van de desbetreffende Dienst(en), althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, heeft gedaan.
9.3 Vorderingen van de Klant gebaseerd op de stelling dat één of meer van de door Scrap geleverde Zaken en/of één of meer verrichte Diensten niet voldoen aan de Overeenkomst, verjaren door verloop van 1 (één) kalenderjaar na de datum van aflevering van de Zaken dan wel, al naar gelang het geval, na de datum van het verrichten van de Diensten door Scrap.
 

Artikel 10 – Annulering kinderverjaardag

De Klant mag de Overeenkomst die ziet op het organiseren van een kinderverjaardag slechts annuleren tegen betaling van
annuleringskosten. De annuleringskosten worden berekend over het totale door de Klant verschuldigde factuurbedrag. De
annuleringskosten bedragen bij annulering binnen 2 weken voor de dag van uitvoering van de Overeenkomst 25%. Annulering van andere
door Scrap te verrichten Diensten dient in overleg te geschieden.
 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Scrap of haar bedrijfsleiding, is Scrap, ongeacht de rechtsgrond, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal 50% (vijftig procent) van het bedrag dat door de Klant werd betaald voor de Zaken en/of, al naar gelang het geval, de Diensten waardoor de schade werd veroorzaakt.
11.2 Scrap is, ongeacht de rechtsgrond, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie.
11.3 Scrap is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten en/of derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
11.4 Scrap is niet verantwoordelijk en, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of veiligheid van de Zaken en/of enig gebruik door de Klant, een Deelnemer en/of derden van de Zaken en/of ten behoeve van de Diensten ter beschikking gestelde Zaken.
11.5 Scrap is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade door diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kleinoden, geld en geldswaardige papieren.
11.6 De in Artikel 11.1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover de aansprakelijkheid van Scrap voor de betreffende schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering van Scrap en de verzekering tot uitkering overgaat. In dat geval is Scrap slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval. Scrap is niet verplicht rechten onder haar verzekering geldend te maken, indien zij door de Klant aansprakelijk wordt gehouden. Het bepaalde in de Artikelen 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 en 11.9 is onverkort van toepassing.
11.7 Scrap bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
11.8 Scrap mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Klant in te roepen.
11.9 De Klant is verantwoordelijk en, ongeacht de rechtsgrond, aansprakelijk voor de gedragingen van de personen die op uitnodiging van de Klant aan de Diensten deelnemen en/of ten wiens behoeve de Diensten worden verricht. Indien en voor zover noodzakelijk, dient de Klant voor voldoende toezicht bij en tijdens het verrichten van de Diensten zorg te dragen en is, ongeacht de rechtsgrond, daarvoor evenals het eventuele ontbreken daarvan aansprakelijk.
11.10 De aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 11.1 tot en met 11.9 laten de aansprakelijkheid van Scrap op grond van bepalingen van dwingend recht onverlet.
 

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Indien de behoorlijke nakoming door Scrap ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Scrap komen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 12.2, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft Scrap het recht de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Scrap komen, zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het leveren van de Zaken en/of het verrichten van de Diensten en/of het gebruik van de geleverde of te leveren Zaken en/of de verrichte of nog te verrichten Diensten verhinderen of beperken, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden, transportproblemen, stroomuitval, ziektes, epidemieën, natuur- en/of kernrampen, brand, waterschade, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.
12.3 Scrap zal de Klant zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmachtsituatie in kennis stellen.
 

Artikel 13 – Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Scrap en de Klant is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
13.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Scrap en de Klant voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant een consument is, is de rechter bevoegd die volgens de wet bevoegd is om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Scrap en de Klant voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden.
 

Artikel 14 - Conversie

De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot nietigheid of
vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. Scrap en de Klant
komen overeen om een eventuele nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel
mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling.

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Informatie

Heeft u vanuit uw productieproces afval- of afvalmaterialen, heeft u van uw tentoonstelling materialen over, of heeft u bijvoorbeeld van uw (kantoor)verhuizing spullen en materialen over, dan halen wij dit gratis en vaak binnen dezelfde week nog bij u op. Het liefst grotere hoeveelheden en nog wel bruikbare spullen. Gekke dingen mogen ook, zijn we gek op!

Over ons

SCRAP staat voor Stichting CReatief hergebruik Afval Producten. SCRAP verkoopt industrieel afval- en restmateriaal aan instellingen, scholen, kunstenaars, en particulieren. Daarnaast maakt en bouwt SCRAP in opdracht decorontwerpen. Ook is SCRAP hét adres voor verrassende workshops en bedrijfsuitjes.

SCRAP Store

Schoterbosstraat 6c, Rotterdam
06 28 56 75 35 (Mobiel)
010 47 79 870 (Telefoon)

Zondag Gesloten
Maandag 13:00 - 17:00
Dinsdag 09:30 - 17:00
Woensdag 09:30 - 17:00
Donderdag 09:30 - 17:00
Vrijdag 09:30 - 17:00
Zaterdag 13:00 - 17:00

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop software webshop